Projectes i Contractes

L'IEI desenvolupa projectes en col·laboració amb les més importants entitats tant nacionals com internacionals.

Seleccioni l' àmbit d' interès per accedir a la informació.

NOM: Rendiments de l' educació, desigualtat en la distribució del capital humà i de la renda i creixement de les economies
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
  DURADA: 01/2019 – 12/2021
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Castelló Climent, Amparo
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Disseny de la política per a l' estabilitat i financera i el creixement en un context d' elevat endeutament i baix creixement nominal
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Banc d' Espanya
  DURADA: 07/2016 – 06/2018
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Domingo, Javier
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Models d' equilibri general per a l' anàlisi de la dinàmica macroeconòmica després d' una crisi financera
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Ministeri d' Educació i Ciència
  DURADA: 01/2015 – 12/2017
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Domingo, Javier
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: La política macroeconòmica després de la crisi financera. Desendeutament, reformes estructurals i impactes territorials en el marc de la UE
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Generalitat Valenciana
  DURADA: 01/2016 – 12/2016
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Domingo, Javier
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Col·laboració entre la Fundació Rafael del Pino, la Secretaria d'Estat de pressupostos i despeses del Mº d'Hisenda, la SEEAE, la FPEA, la UV (IEI) per a la realització d'activitats d'investigació
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: BBVA i Fundació Rafael del Pino
  DURADA: 07/2012 – 12/2015
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Boscá Mares, José Emilio
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Col·laborar en investigacions d'interès per a FEDEA en l'àmbit de l'economia i les ciències socials
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Fundació d' Estudis d' Economia Aplicada
  DURADA: 03/2015 – 12/2015
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Boscá Mares, José Emilio / Ferri Carreres, F. Javier
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Capital humà, desigualtat i creixement econòmic
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Ministeri d' Educació i Ciència
  DURADA: 01/2016 – 12/2018
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Castelló Climent, Amparo
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Avaluació de l'impacte de la marca "València terra i mar" en l'àmbit de l'esport
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Impulso Económico Local SA
  DURADA: 11/2014 – 03/2015
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cervera Taulet, Amparo
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Identitat mediterrània en el marc del territori de Gandia en el marc del projecte europeu ALTER-ECO
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Institut Valencià de l'Edificació
  DURADA: 05/2017 – 12/2017
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cervera Taulet, Amparo
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Assistència en la definició de mesures per eliminar barreres regulatòries i impulsar el desenvolupament del cabotatge a Perú
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Fundació València Port
  DURADA: 12/2017 – 02/2018
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Feo Valero, María
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Col·laboració en el desenvolupament de l'estudi: anàlisi dels efectes dels shocks fiscals i financers en l'economia espanyola
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: BBVA
  DURADA: 10/2016 – 12/2016
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ferri Carreres, F. Javier
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Disseny per acoblar resultats de recerca sobre modelització macroeconòmica de l'economia espanyola als interessos de la fundació dins de l'espai investiga
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Fundació Rafael del Pino
  DURADA: 12/2017 – 11/2018
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ferri Carreres, F. Javier
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Modelització i anàlisi dels efectes de canvis en l' estructura fiscal i en el mercat de treball a Espanya
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: BBVA Research
  DURADA: 12/2017 – 11/2018
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ferri Carreres, F. Javier; Bosca Mares, Jose E.
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: El repte del transvasament de mercaderies al ferrocarril en un context d' intermodalitat: modelització de l' elecció modal incorporant externalitats mediambientals
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Ministeri d' Educació i Ciència
  DURADA: 01/2015 – 12/2017
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Menéndez, Leandro
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Dictamen sobre la situació econòmica i financera de l' empresa i la seva evolució entre el 2008 i el 2014 com a entitat concessionària de vehicles
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: CITROËN Espanya
  DURADA: 06/2016 – 12/2016
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mora Enguídanos, Araceli
  RESUM DEL PROJECTE:

 

NOM: Dictamen sobre Tractament comptable segons normativa IASB de la pèrdua de control d' una societat dependent i ampliació capital com a compensació
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas SA
  DURADA: 12/2017
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mora Enguídanos, Araceli
  RESUM DEL PROJECTE:
NOM: "LOOP-Ports – Circular Economy Network of Ports"
  TIPUS: 
  ENTITAT FINANÇADORA: European Institute of Innovation and Technology (EIT)
  DURADA: 10/2018 – 11/2020
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: EIT Climate-KIC
  CONSORCI:   
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Feo Valero, María
  RESUM DEL PROJECTE: LOOP-Ports té com a objectiu principal facilitar la transició cap a una economia més circular en el sector portuari, on els productes, materials i recursos no siguin considerats com a residus sinó que puguin tornar-se en models de negoci sostenibles i replicables en ports de similars característiques.
El projecte, a través de la creació d'una Xarxa d'Economia Circular en Ports, proporcionarà un ecosistema d'innovació per estimular la posada en marxa d'aquest tipus d'iniciatives als ports europeus. La xarxa se centrarà principalment en els següents materials: metalls, plàstics, ciments i biomaterials. Aquesta xarxa de ports facilitarà l' intercanvi d' experiències i bones pràctiques, formularà recomanacions a nivell normatiu i impulsarà la formació així com noves oportunitats de negoci tant en els clústers portuaris com en altres indústries relacionades amb el seu entorn.

  WEB DEL PROJECTE:

 

NOM: "New Cities of the Mediterranean Sea Basin (NEWCIMED)"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Unió Europea
  DURADA: 07/2011 – 12/2015
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: ENPI CBC MED (I-B/1.3/561)
  CONSORCI: Itàlia, Jordània, Líban, Tunísia, Espanya
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cervera Taulet, Amparo
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE: http://www.newcimed.com/

 

NOM: "Skills, competences and development of future transportation professionals at all levels (SKILLFIL)"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Unió Europea
  DURADA: 10/2016 – 09/2019
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: (emplenar)
  PAÏSOS MEMBRES: (complimentar)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: García Menéndez, Leandro
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE:

 

NOM: "Collaboration in order to organise the European Postmaster Accountancy Programme"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Tilburg University
  DURADA: 05/2015 – 05/2016
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: (emplenar)
  PAÏSOS MEMBRES: (complimentar)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Giner Inchausti, Begoña
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE:

 

NOM: "Service of organising the European Accounting Association annual conference"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: European Accounting Association
  DURADA: 05/2017 – 07/2017
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: (emplenar)
  PAÏSOS MEMBRES: (complimentar)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Giner Inchausti, Begoña
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE:

 

NOM: "Collaboration to give seminars to EFRAG staff about accounting research and research methodologies"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
  DURADA: 10/2016 – 10/2018
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: (emplenar)
  PAÏSOS MEMBRES: (complimentar)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mora Enguídanos, Araceli
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE:

 

NOM: "Winners and losers in tourism industry along the transition process: evidence from south and north med countries"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Economiques
  DURADA: 10/2015 – 08/2016
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: (emplenar)
  PAÏSOS MEMBRES: (complimentar)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pallardó López, Vicente
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE:

 

NOM: "The role of vicinity linkages in the EU-MED region for trade growth: focus on migration level 0 education and social integration"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Economiques
  DURADA: 10/2015 – 07/2016
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: (emplenar)
  PAÏSOS MEMBRES: (complimentar)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pallardó López, Vicente
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE:

 

NOM: "Local seminar 2015 – Climate-Kic Education"
  TIPUS:
  ENTITAT FINANÇADORA: Climate – KIC
  DURADA: 01/2015 – 12/2015
  PROGRAMA DE FINANÇAMENT: (emplenar)
  PAÏSOS MEMBRES: (complimentar)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pallardó López, Vicente
  RESUM DEL PROJECTE:
  WEB DEL PROJECTE: