Àrees de Recerca

Informació Corporativa

Transparència i Divulgació

 • Informació financera i mercat de capitals
 • Informació financera en el sector bancari
 • Divulgació d' informació no financera: social i mediambiental

Turisme, Cultura, Esport i Serveis

 • Cocreació de valor i gestió de les relacions en serveis.
 • Comportament del consumidor en serveis.
 • Comportament d' organitzacions públiques i no lucratives.
 • Anàlisi de models de servei innovadors, sostenibles i globals i impacte en el benestar
 • Anàlisi de l'UGC (User generated content) per a la comprensió del comportament del consumidor online en Turisme i serveis.
 • Benestar ciutadà, qualitat d' experiència i qualitat de vida

Comerç Exterior

 • Gestió de Comerç exterior
 • Màrqueting Internacional
 • Anàlisi de fluxos de comerç internacional
 • Anàlisi de fluxos d' inversió directa
 • Fluxos d' ajuda al desenvolupament

Transport i Logística

 • Eco-eficiència
 • Eficiència de transport portuari
 • Elaboració d' indicadors sintètics de sostenibilitat econòmica
 • Disseny d' acords publicoprivats en xarxes de transport i infraestructures
 • Disseny d' algorismes per a l' anàlisi de la demanda en noves xarxes de transport i infraestructures
 • Disseny i anàlisi de claúsules en acords de joint venture des de la perspectiva de les transferències de risc i les opcions reals immersa.

Economia del Medi Ambient

 • Economia Ambiental (valoració econòmica de béns ambientals amb mètodes de preferències declarades i revelades)
 • Funcions de benestar subjectiu i medi ambient
 • Externalitats ambientals
 • Anàlisi de classes latents i heterogeneïtat

Anàlisi Econòmica Internacional

 • Anàlisi del mercat de treball i polítiques d' ocupació
 • Anàlisi i efectes de les polítiques monetàries
 • Anàlisi i efectes de les polítiques fiscals
 • Paper del sector financer.
 • Conjuntura econòmica. Anàlisi dels factors determinants de l'evolució econòmica global, amb especial èmfasi en els grans canvis estructurals que afecten el món econòmic i en la trajectòria dels preus internacionals de referència (tipus d'interès, tipus de canvi i preus de les matèries primeres).
 • Anàlisi de la relació entre desigualtat, capital humà i creixement econòmic.

Innovació Sostenible

 • Recursos i capacitats estratègics per a la innovació
 • Innovació sostenible en empreses i institucions
 • Emprenedoria sostenible